star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Mục Tiêu Đào Tạo


Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân ngành Công nghệ sinh học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức chuyên sâu và khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao. Sinh viên sau khi ra trường được trang bị các kỹ năng căn bản và nâng cao trong các lĩnh vực ngành nghề về Công nghệ sinh học như Sinh học phân tử, Kỹ thuật gene, Chuẩn đoán phân tử, Y sinh phân tử… Bên cạnh đó sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm như khả năng ngoại ngữ, thuyết trình, viết báo cáo khoa học, giải quyết tình huống, làm việc theo nhóm, tham gia các hoạt động cộng đồng, bảo vệ tài nguyên môi trường và đặc biệt là có khả năng tuy duy khởi nghiệp. Qua đó, sinh viên biết ứng dụng cơ sở lý luận và khoa học phục vụ cho việc áp dụng, cải tiến và phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; có khả năng làm việc độc lập tại các bệnh viện, cơ quan hình sự, cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan liên quan đến Công nghệ sinh học.