star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sứ mạng & Tầm nhìn


Sứ mạng

Trường Y Dược – Đại học Duy Tân, trên cơ sở cùng chung sứ mạng của Đại học Duy Tân, sứ mạng cao cả nhất và cốt lõi nhất là chăm sóc và phục vụ sức khỏe nhân dân nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Khối ngành Khoa học Sức khỏe ở trình độ Đại học và Sau Đại học, nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn từ những cơ sở lý thuyết, thành những dự án, công trình, sản phẩm đặc trưng của Thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung.

Tầm Nhìn

Xây dựng và phát  triển Trường Y Dược – Đại học Duy Tân thành một cơ sở đào tạo Đại học – Sau Đại học, cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, cơ sở nghiên cứu ứng dụng đạt chuẩn quốc gia (vào năm 2025) và một số lĩnh vực đạt chuẩn khu vực và quốc tế (vào năm 2030).