star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Trung Tâm Nghiên cứu Côn Trùng - Ký Sinh Trùng


1. Giới thiệu chung:

Tên Tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu Côn trùng - Ký sinh trùng
Tên Tiếng Anh: The Center for Entomology & Parasitology Research
Địa chỉ trung tâm: P204-205C, Đại học Duy Tân, 120 Hoàng Minh Thảo, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

2. Nhiệm vụ chính:

Phát hiện, Nghiên cứu và tìm hiểu đặc điểm các loại côn trùng, ký sinh trùng trong và ngoài nước. Xây dựng thư viện các loại Côn trùng tại Việt Nam.

3. Liên hệ

Giám đốc trung tâm:

Phan Quốc Toản
Số điện thoại: 0947539170
Email: pqtoan84@gmail.comphanquoctoan@dtu.edu.vn

Cán bộ nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Côn trùng - Ký sinh trùng - Trường Y Dược, Đại học Duy Tân