star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Giới thiệu Ban Giám Hiệu


BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Y DƯỢC

HIỆU TRƯỞNG

NGND.GS.TS.BS. Trần Hữu Dàng

 

               Ngô Thị Kim Yến | Thành ủy viên

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  TS.BSCKII. Võ Thị Hà Hoa              TS.DS. Dương Thị Thuấn           ThS.BSCKII. Ngô Thị Kim Yến