star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tổng quan về ngành Điều Dưỡng


TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình Điều dưỡng hệ Đại học được xây dựng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Điều dưỡng, nhằm đào tạo những Điều dưỡng có thể đảm nhận đa dạng các vị trí trong công tác chăm sóc, đào tạo, quản lý Điều dưỡng. Sinh viên được chú trọng phát triển thêm về các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề, ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh và tiếng Nhật, tin học ngay từ những năm học đầu tiên. Trong suốt quá trình học, sinh viên được đi kiến tập và thực tập tại các cơ sở y tế trong địa bàn thành phố Đà Nẵng hoặc tại Nhật Bản là đối tác liên kết với Khoa Điều dưỡng để có những tiếp cận ngành nghề một cách trực tiếp và thực tế nhất.


Sinh viên Khoa Điều dưỡng Đại học Duy Tân thực hành tại phòng thí nghí nghiệm chuyên môn

Tổng thời gian học là 4 năm, sinh viên có thể đăng ký học theo tín chỉ từ các môn chung đến các môn chuyên ngành. Quá trình đào tạo sử dụng những phương pháp giảng dạy Y Khoa hiện đại. Ngoài việc tập trung đào tạo kiến thức chuyên ngành, chương trình còn trang bị cho sinh viên những nội dung về quản lý, nghiên cứu Khoa học. Song song với lý thuyết là các giờ thực hành tại các trung tâm thí nghiệm, phòng thực hành kỹ năng Điều dưỡng, phòng thực hành chăm sóc theo chuẩn Nhật Bản, trung tâm mô phỏng Y Khoa của Trường và thực tập Bệnh viện.