star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phòng Thí Nghiệm


Hệ thống các phòng thí nghiệm:

- Phòng kỹ năng thực hành Điều dưỡng (phòng 403, 404 cơ sở 4)
- Phòng thực tập vật lý (phòng 401, 402 cơ sở 6)
- Phòng thực tập hóa dược (phòng 404 cơ sở 6)
- Hóa lý dược (phòng 405 cơ sở 6)
- Hóa phân tích dược (phòng 406 cơ sở 6)
- Phòng thực tập Vi sinh, ký sinh trùng (phòng 120 cơ sở 4)
- Phòng thực tập Giải phẫu học (phòng 405 cơ sở 4)
- Phòng thí nghiệm Hóa sinh - sinh học (phòng 116 cơ sở 4)
- Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ (phòng 104 cơ sở 4)
- Phòng thí nghiệm Hóa đại cương (phòng 105 cơ sở 4)
- Phòng thực tập Sinh lý, Sinh lý bệnh - miễn dịch, Huyết học (Phòng 410A cơ sở 4)
- Phòng thực tập mô học - Giải phẫu bệnh (phòng 410B cơ sở 4)
- Phòng thí nghiệm Hóa phân tích (phòng 504A cơ sở 4)
- Trung tâm sinh học phân tử (Phòng 401, 402 cơ sở 4)
- Trung tâm vật lý quang phổ - lý sinh (phòng 408 cơ sở 4)