star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Mục Tiêu Đào Tạo


Đào tạo Cử nhân ngành Điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức Khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn vững vàng và có kỹ năng thực hành Điều dưỡng thành thạo để thực hiện việc chăm sóc, phòng bệnh và phục hồi sức khoẻ nhân dân; đồng thời, có tư duy sáng tạo, khả năng ngoại ngữ, nghiên cứu Khoa học, tổ chức và quản lý các hoạt động Điều dưỡng.