star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Trung tâm mô phỏng


Trung Tâm Mô Phỏng Tiền Lâm Sàng

07/01/2021

Sinh viên được học các môn tiền lâm sàng, kỹ năng, thủ thuật, làm quen với môi trường bệnh viện… tại Trung tâm Mô phỏng & Mô hình hóa (Center of Visualization & Simulation - CVS) khang trang, hiện đại...

Xem thêm