star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tiến sĩ Tổ chức - Quản lý Dược

Chương trình Tiến sĩ Dược chuyên ngành Tổ chức Quản lý Dược nhằm đào tạo những tiến sĩ Dược có thể đảm nhận các vị trí quản lý trong lĩnh vực Dược, những người sẽ dẫn dắt ngành Dược của Việt Nam bằng cách học hỏi và nghiên cứu một cách có hệ thống các lý thuyết tiên tiến trong lĩnh vực Tổ chức quản lý Dược. Đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức quản lý Dược giúp học viên có phẩm chất chính trị vững vàng; nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập sáng tạo, có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Dược; có khả năng quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh các dịch vụ Dược nói riêng và dịch vụ Y tế nói chung;