star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tiến sĩ Điều Dưỡng (Phối hợp với ĐH Đông-A Hàn Quốc)

Mục tiêu của ngành Tiến sĩ Điều dưỡng là đào tạo được những chuyên gia có trình độ cao về kiến thức và phương pháp luận về điều dưỡng, có khả năng chủ trì công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan đến điều dưỡng; đề xuất, hoạch định các chính sách, chiến lược nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực chăm sóc; là cầu nối tri thức trong và ngoài nước về lĩnh vực điều dưỡng