star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thạc sĩ Tổ Chức-Quản Lý Dược

Chương trình Thạc sĩ Dược chuyên ngành Tổ chức Quản lý Dược nhằm đào tạo những thạc sĩ Dược có thể đảm nhận các vị trí quản lý trong lĩnh vực Dược, những người sẽ dẫn dắt ngành Dược của Việt Nam bằng cách học hỏi và nghiên cứu một cách có hệ thống các lý thuyết tiên tiến trong lĩnh vực Tổ chức quản lý Dược. 

Thời gian khóa học là 2 năm (4 học kỳ, 61 tín chỉ).