star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thạc sĩ Điều Dưỡng Quốc Tế (Liên kết với Đại học FooYin)

Mục tiêu của chương trình hợp tác đào tạo là giúp học viên tiếp cận chuẩn mực đào tạo tiên tiến của Đài Loan trong đào tạo Điều dưỡng sau đại học phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam, có khả năng làm việc trong khu vực và trên thế giới cũng như năng lực nghiên cứu Khoa học chất lượng cao, ngang tầm khu vực, từng bước đạt trình độ quốc tế. Học viên có trình độ cao về lý thuyết lẫn thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Đồng thời luôn chăm sóc người bệnh và đưa ra các quyết định dựa trên đạo đức nghề nghiệp, có khả năng lãnh đạo và hợp tác, có tầm nhìn toàn cầu và một thái độ học tập suốt đời.