star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuyên Khoa 1 Điều Dưỡng

Đào tạo Điều dưỡng Chuyên khoa cấp I có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ Chuyên khoa cấp I có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.