star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp của Khoa Điều Dưỡng


Thông báo về việc thay đổi thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khoa Điều Dưỡng năm 2021.

Thời gian: 7h00 ngày 10 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Giảng đường 504 cơ sở 137 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng

Chủ tịch hội đồng: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Minh

(Chi tiết trong file đính kèm)

Files đính kèm